Schenken

Gift

Een gift kan overgemaakt worden naar IBAN NL81 ABNA 0240616138 ten name van Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting te Rotterdam.

Giften aan KFA zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels) aangezien KFA aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien is KFA voor giften geen schenkbelasting verschuldigd.

Periodieke giften

Met een periodieke gift kunt u KFA voor een langere periode steunen. Indien u de gift vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar, is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, aangezien KFA aangemerkt is als ANBI. Er zijn voor de aftrekbaarheid geen minima of maxima verbonden aan de geschonken bedragen.

Sinds 1 januari 2014 kan bij een periodieke gift aan een ANBI worden gekozen of de gift wordt vastgelegd in een notariële akte, dan wel in de vorm van een schriftelijke overeenkomst met KFA. De Belastingdienst heeft drie formulieren (periodieke gift in geld, periodieke gift in natura en betalingsvolmacht) op zijn website gepubliceerd die voor het maken van een schenkingsovereenkomst kunnen worden gebruikt.

Let op! Deze modelovereenkomsten zijn basaal. Onder omstandigheden kan het verstandig zijn een uitgebreidere schenkingsovereenkomst te maken , waarin bijvoorbeeld kan worden vastgelegd wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid of als de schenker werkloos raakt. Denkbaar is ook dat de schenking afhankelijk wordt gemaakt van twee levens, om ervoor te zorgen dat de schenkingen niet stoppen als de schenker overlijdt.

Ook over lijfrenteschenkingen is KFA geen schenkbelasting verschuldigd.

Uitgebreide informatie over periodieke giften en over de tarieven van notariële akten kunt u verkrijgen via:

  • de notaris in uw eigen woonplaats;
  • de notaristelefoon, 0900 346 93 93;
  • de Belastingdienst.

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl